A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat adatai

 

Név: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Székhely:  1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

Adószám: 19002457-2-42

Hatósági nyilvántartási szám: 00516-2008

Nyilvántartásba vételi szám: E-000226/2014

Telefon: 06-1-483-2543

Fax: 06-1-327-8912

Honlap: www.telc.hu

E-mail: telc@telc.hu

Bankszámlaszám: OTP 11708001-20522234-00000000

IBAN: HU07117080012052223400000000

SWIFT: OTPVHUHB

 

A

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat[1]

TELC (The European Language Certificates)

Vizsgaközpontjának

 

 

VIZSGASZABÁLYZATA

 

 

 

 

 

Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a

TELC gGmbH vizsgaszabályzata alapján.

 

 

 

 

 

Érvényes 2018. szeptember 12-től

 

Az új vizsgaszabályzat életbelépésével, az összes előző szabályzat és kiegészítés

érvényét veszti.

 

 

 

 

 

 

 

A vizsgarendszer tulajdonosa a TELC gGmbH (Bleichstrasse 1., Frankfurt am Main, D-60313, Németország). A vizsgaleírás, a követelményrendszer és vizsgaforma meghatározásában az említett intézmény szakemberein kívül nemzetközi szakembergárda vett részt, beleértve a vizsga jog szerinti tulajdonosának (TELC gGmbH) fővizsgáztatóit, valamint számos európai egyetem oktatóját. A vizsgarendszer nemzetközi vizsgaközpontja Frankfurt am Mainban van.

 

A TELC vizsgarendszer magyarországi kizárólagos képviselője és vizsgaközpontja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (Bródy Sándor u. 16., H-1088, Budapest; továbbiakban Vizsgaközpont). Feladata a vizsgák megszervezése és lebonyolítása, a vizsgázók tájékoztatása, a vizsgahelyek munkájának koordinálása, szakmai felügyelete, a Vizsgaszabályzat betartásának folyamatos figyelemmel kisérése, a vizsgáztatók felkészítése, képzése, a vizsgabizottságok kijelölése, a vizsgaanyagok megrendelése és eljuttatása a vizsgahelyekre, a vizsgaeseményekkel kapcsolatos kérelmek kezelése, valamint kapcsolattartás a TELC gGmbH-val.

 

A Vizsgaszabályzat (továbbiakban Szabályzat) a TELC gGmbH szabályozása alapján, a 137/ 2008 (V.16.) sz. Kormányrendelet (továbbiakban Rendelet) és az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ Akkreditációs Kézikönyve (továbbiakban AK) szabályozásának megfelelően került kidolgozásra.

Magyarországon – a magyar jogi szabályozás sajátosságai miatt - a TELC vizsgák egyes követelményei vagy a lebonyolítás rendje eltérhet a más országban szokásostól.

Jelen szabályozás Magyarországon kiterjed a TELC valamennyi államilag elismert és államilag nem elismert általános és szakmai nyelvi A1 – C1 szintű vizsgájára, a vizsgázókra, a vizsgáztatókra és valamennyi magyarországi vizsgahelyre. A Szabályzat az államilag elismert és államilag nem elismert vizsgákra vonatkozóan bizonyos kérdésekben külön szabályozást állapít meg.

A TELC nyelvvizsgarendszer egységesen meghatározott vizsgadíjait és az egyéb eljárási vagy pótdíjakat e szabályzat függeléke tartalmazza. A Vizsgaközpont a Szabályzatot hozzáférhetővé teszi a www.telc.hu honlapon (továbbiakban honlap).

A Vizsgaközpont a vizsgahelyek és a vizsgázók részére minden vizsgaidőpontra külön-külön Vizsganaptárt állít össze, amely az adott vizsgaidőponthoz rendelt határidőket és teendőket rögzíti, kötelező érvénnyel.

A Vizsgaközpont a vizsgával kapcsolatos eljárási és technikai kérdéseket a Szabályzat I. számú mellékletében szabályozza. A Magyarországon általában meghirdetett államilag elismert és államilag nem elismert vizsgák listáját a Szabályzat II. számú, a vizsgák felépítését a III. számú melléklete tartalmazza. A vizsgadíjakat, az eljárási és pótdíjakat a Szabályzat I. számú függeléke foglalja magába. A II. és III. számú függelék a vizsgahelyek tevékenységét külön szabályozza.

1.§ A vizsgák típusa, felépítése, a kitöltés módja

 

A) A TELC Magyarországon államilag elismert és államilag nem elismert nyelvvizsgákat is szervez. A vizsgázó felelőssége, hogy a vizsga típusáról, tartalmáról, feltételeiről vagy állami elismertségéről tájékozódjon. A vizsgákról csak a vizsga szintjével azonos kimenet lehetséges, azaz A2 (belépőfok) szintű vizsgáról csak A2 szintű, B1 (alapfok) szintű vizsgáról csak B1 szintű, B2 (középfok) szintű vizsgáról csak B2 szintű, C1 (felsőfok) szintű vizsgáról csak C1 szintű bizonyítvány szerezhető.

A TELC nyelvvizsgái négy készséget mérnek:

a) az olvasott szöveg értése,

b az írott szöveg létrehozása

c) a hallott szöveg értése,

d) a beszédkészség.

 

B) Az államilag elismert A2, B1, B2 és C1 szintű vizsgáknál az a) és b) készség az írásbeli vizsgarészhez, a c) és d) a szóbeli vizsgarészhez tartozik.

C) Az államilag nem elismert vizsgák esetében az a), b) és c) készség képezi az írásbeli és a d) a szóbeli vizsgarészt.

D) A telc nyelvvizsgák feladatait a vizsgaközpont által megadott válaszlapra és a levélpapírra kell kidolgozni. A vizsga válaszlapját és levélpapírját grafitceruzával és/vagy tollal kell kitölteni. A vizsga válaszlapjának értékelése szkenneléses eljárással, számítógéppel történik. A levélfeladat értékelését magyarországi és németországi szakemberek végzik.

A nyelvvizsga-feladatok és megoldó kulcsok szerzői jogvédelem alatt állnak, eltulajdonításuk, jogtalan felhasználásuk tilos.

E) Az államilag elismert telc nyelvvizsgák beszédkészség vizsgarészéről a 137/2008. (V.16) Korm. rendelet 4. § (1a) pontja alapján a vizsgázó beleegyezése esetén a vizsgahelyek hangfelvételt készítenek.

Az akkreditált vizsgák (német A2, B1, B2 és C1, angol B1, B2 és C1) beszédkészség részéről alap esetben hangfelvétel készül. Amennyiben a vizsgázók beleegyeznek a hangfelvétel készítésébe, úgy egy kéttagú szóbeli bizottság előtt tesznek szóbeli vizsgát.  Ha a vizsgázók nem egyeznek bele a hangfelvétel készítésébe, akkor háromtagú bizottság előtt teszik le a szóbeli vizsgát. Ebben az esetben a vizsgázóknak a jelentkezés során külön kell jelezniük ezirányú igényüket. Olyan szóbeli vizsga letételét, amelyen nem készül hangfelvétel és háromtagú bizottság előtt teszik, Budapesten, a Vizsgaközpontban biztosítjuk.

A hangfelvétel készítésébe történő beleegyezés a későbbiekben a vizsgaszervezés miatt nem módosítható.

A nem akkreditált nyelvek esetében francia, olasz, spanyol, orosz és török, valamint angol A2, és a szakmai nyelvvizsgák esetében továbbra sem készül hangfelvétel a beszédkészség vizsgarészen.

 

2.§ Vizsgaidőpontok

Vizsgát szervezni a Vizsgaközpont által, a TELC gGmbH-val egyeztetett és az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának (továbbiakban OH-NYAK) bejelentett, az előző naptári évben a honlapon megjelentetett, a vizsgahelyeknek megküldött időpontokban lehet. Vizsgát a vizsgázók más időpontban nem teljesíthetnek, a vizsgahelyek nem hirdethetnek meg. A tervezett vizsgaidőpontok utólagos módosítására a Vizsgaközpont jogosult az OH-NYAK-al és a TELC gGmbH-val történt egyeztetést követően, legkésőbb a vizsga jelentkezési határidejéig.

A vizsgák írásbeli és szóbeli időpontjára egy napon, általában szombaton kerül sor. A Vizsgaközpont minden évben legalább egyszer, legalább egy budapesti és egy vidéki vizsgahelyen biztosítja a hét egyéb napján a vizsgázás lehetőségét, előre meghirdetett napon.

 

3.§ Vizsgajelentkezés

 

A vizsgázó a vizsgára történő jelentkezését (továbbiakban jelentkezés vagy vizsgajelentkezés) a honlapon nyilvánosságra hozott vizsgaidőpontokra adhatja be, a megszabott jelentkezési határidőig. Jelentkezni csak a vizsgát meghirdető vizsgahelyekre lehet, melyek listája a honlap „Vizsgajelentkezés" menüpontja alatt érhető el.

Az érvényes jelentkezés együttes feltétele a jelentkezési határidőig:

Hagyományos (nem on-line) jelentkezési formák esetében:

a) a formailag megfelelő jelentkezési lap benyújtása és

b) a vizsgadíj befizetése, továbbá

c) a befizetését igazoló bizonylat csatolása a jelentkezési laphoz.

On-line jelentkezések esetében:

a) a formailag megfelelő jelentkezés (regisztráció) a honlapon és

b) a vizsgadíj beazonosítható befizetése a megadott számlaszámra

A vizsgaközpont nem vállal felelősséget a jelentkező által tévesen megválasztott vizsgaidőpontért, helyért, szintért stb. A hagyományos (nem on-line) jelentkezések esetében figyelembe kell venni az egyes vizsgahelyek eltérő ügyfélszolgálati nyitva tartását.

A jelentkezési határidőt követően a Vizsgaközpont korlátozhatja vagy megtilthatja a vizsgajelentkezést, vagy további feltételeket is megszabhat a vizsgajelentkezés feltételeként (pl. pótdíj megfizetése). A pótjelentkezés lehetőségét és határidejét minden vizsgaidőpontnál a Vizsganaptár rögzíti. A pótdíj mértékét a Vizsgaszabályzat függeléke tartalmazza.

 

 

A) A vizsgajelentkezés módja:

 

A vizsgajelentkezés leadásának technikai módját a Vizsgaközpont személyesen, postai úton (jelentkezési határidőig beérkezett kitöltött jelentkezési lap és befizetési igazolás másolata) és a honlapon keresztül (on-line) biztosítja. Egyes vizsgahelyek emellett más eljárást is lehetővé tehetnek, amennyiben az a jelentkezés egyéb feltételeinek eleget tesz (pl. telefax, e-mail). A vizsgadíj térítésének módját a Vizsgaközpont központilag szabályozza. Ez alapján a vizsgázók a következő módokon tudják a vizsga díját fizetni:

 • on-line vásárlással
 • kártyás vásárlással (TIT-TELC Nyelvvizsgaközpontban)
 • banki utalással
 • csekken

A vizsgadíjat minden esetben a Vizsgaközpont bankszámlájára kérjük befizetni (Bankszámlaszám:

OTP 11708001-20522234-0000000, IBAN: HU07117080012052223400000000, SWIFT: OTPVHUHB). A Vizsgahelyekre történő fizetés esetében a Vizsgaközpont nem vállal felelősséget a jelentkezés érvényesítéséért. A jelentkezések akkor minősülnek érvényesnek, ha a jelentkezés és a hozzá tartozó befizetés az előre feltüntetett jelentkezési határidőig megérkezik. Az érvényesítést a Vizsgaközpont végzi. Érvényesítés hiányában a vizsgázó nem kerül beosztásra a vizsgára. Az érvényesítést a vizsgaközpont a jelentkezési határidőt követően megtilthatja.

 

B) Számla kiállítása vizsgázók, vagy kötelezettségvállalók részére

 

A vizsgadíjakról a számlát a Vizsgaközpont állítja ki. A számlát a vizsgázók a bizonyítványokkal és eredménylapokkal együtt kapják meg.

A vizsgázó kérheti a számlát saját nevére, vagy cég, intézmény, oktatási intézmény nevére.

Ugyanakkor a vizsgadíjak részletekben történő fizetésére nincs lehetőség.

Amennyiben egy vizsgázónak vagy kötelezettségvállalónak a vizsgát megelőzően szüksége van a számlára, úgy értesítenie kell erről a Vizsgaközpontot.

 

C) A vizsgázó értesítése a jelentkezésről

 

Az érvényes jelentkezésről a jelentkező e-mailben kap visszajelzést a Vizsgaközpont részéről. A Vizsgaközpont értesít minden vizsgázót a jelentkezési határidőt követően egy héten belül a regisztráció tényéről, valamint a vizsga előtt legfeljebb tíz nappal az írásbeli beosztásról (annak időpontjáról és helyszínéről) és a szóbeli helyszínéről és tervezett időpontjáról.

A pontos időpontokat a vizsgaközpont honlapjáról letölthető vizsganaptár tartalmazza. A vizsgahelyek emellett más értesítési módot is alkalmazhatnak. Amennyiben az érvényes vizsgajelentkezést követően a vizsganaptárban meghatározott időpontig nem kap értesítést a jelentkező, úgy köteles megkeresni az illetékes vizsgahelyet és tájékozódni ennek okáról. A vizsgaközpont nem vállal felelősséget az olyan esetekért, amikor a vizsgázó elmulasztja a megkeresését és emiatt nem tud részt venni a vizsgán.

A Vizsgaközpont nem vállal felelősséget a vizsgaértesítés jelentkezőhöz történő eljutásáért, amennyiben az elküldés megfelelően megtörtént.

 

D) A vizsga meghiúsulása. A jelentkező átirányítása

 

A Vizsgaközpont országosan kisszámú vizsgázó esetén (országosan 20 fő alatt valamelyik vizsgatípusból) nem tartja meg a vizsgát. Ebben az esetben a vizsgázók jogosultak a teljes vizsgadíj visszatérítésére vagy a jelentkezés elhalasztására az általuk választott időpontra.

A Vizsgaközpont helyileg kisszámú vizsgázó esetén (az adott vizsgahelyen az adott vizsgatípusból 20 fő alatt) a jelentkezőt átirányíthatja egy másik TELC vizsgahelyre (a Vizsgaközpont a legelőnyösebb megoldást keresi meg). Erről a jelentkezőt a vizsgahely a jelentkezési határidő leteltét követően egy héten belül értesíti. Amennyiben a vizsgázó nem kíván élni az átirányítási lehetőséggel, kérheti a teljes vizsgadíj visszatérítését vagy jelentkezése elhalasztását a halasztási időpontig egy későbbi időpontra.

A vizsgahalasztás ezekben az esetekben díjmentes.

 

4.§ Vizsgahalasztás

 

A vizsgázónak, eljárási díj befizetésével, a vizsga napja előtt a vizsganaptárban jelzett időpontig (továbbiakban halasztási időpont) lehetősége van a vizsgáját elhalasztani valamelyik a TELC által nyilvánosan, a honlapon meghirdetett későbbi vizsgaidőpontra. A vizsgára ilyenkor még egyszer nem kell jelentkezni. A vizsgaidőpont megjelölése nélküli halasztások esetében a vizsgázó e-mailben kell, hogy jelezze vizsgázási szándékát a telc@telc.hu címen, a kiválasztott vizsgaidőpont jelentkezési határidejéig.

A halasztott vizsgának legkésőbb 12 hónapon belül meg kell valósulnia. Ezt követően a vizsgázó a vissza nem igényelt vizsgadíjjal kapcsolatban igénnyel nem élhet.

A halasztási időpontot követően a vizsgahalasztásra csak a Vizsgaközpont vezetőjének egyedi döntése alapján, elsősorban egészségügyi okból van lehetőség. A kérelem mellé ilyenkor csatolni kell az orvosi igazolást vagy egyéb dokumentumot.

A vizsgajelentkezési időpontot követő halasztás minden esetben díjköteles. Az esetleges díjkedvezményről a Vizsgaközpont vezetője a halasztási engedély megadásakor dönt. A vizsgahalasztást a megfelelő űrlapon kell kérni.

Méltányossági halasztási kérelmet az adott vizsga után legfeljebb 1 hétig lehet benyújtani. Az ezt követően benyújtott kérelmeket a Vizsgaközpont elutasítja.

 

5.§ Vizsgadíj és díjvisszatérítés

 

A vizsgadíjak és pótdíjak mértéke minden vizsgahelyen azonos. A vizsgadíjak mértékét a Vizsgaközpont állapítja meg és a honlapján nyilvánosságra hozza. A vizsgázó minden vizsgajelentkezés esetén a vizsgaszabályzat I. függelékében meghatározott vizsgadíjat fizeti. Ettől eltérni a Vizsgaközpont vezetőjének döntésével, egyedileg lehet.

Az egyes, még igénybe nem vett vizsgák jelentkezési határidejéig a vizsgázónak joga van a teljes vizsgadíj visszatérítésére. A vizsgázó a jelentkezési határidőn túl, a Vizsgaközpont által meghatározott időpontig (a pótjelentkezési határidőig) pótdíj nélkül jelentkezhet a vizsgára, ha az azonos típusú TELC vizsgája sikertelen lett az adott vizsgát közvetlenül megelőző vizsgaidőszakban.

Minden más esetben a TIT-TELC eljárási díj levonásával téríti vissza az összeget. A TIT-TELC vizsgadíjai és eljárási díjai ennek a szabályzatnak az I. függelékét képezik. A vizsgahelyek a megállapított díjaktól nem térhetnek el, a vizsgához kapcsolódóan egyéb díjat nem állapíthatnak meg.

Visszafizetési kérelmet az adott vizsga után legfeljebb 1 hétig lehet benyújtani. Az ezt követően benyújtott kérelmeket a Vizsgaközpont elutasítja.

 

6.§ A nyelvvizsga lebonyolítása

 

A nyelvvizsga eseményre az előre meghirdetett napon és a vizsgázó számára e-mailben elküldött helyszínen és időpontban kerül sor. A szóbeli vizsga beszédkészség részének meghirdetett időpontja közelítő időpont, módosulása, elcsúszása a szóbeli vizsga jellegéből adódóan, előfordulhat.

Az akkreditált vizsgák (német A2, B1, B2 és C1, angol B1, B2 és C1) beszédkészség részéről alap esetben hangfelvétel készül. Amennyiben a vizsgázók beleegyeznek a hangfelvétel készítésébe, úgy egy kéttagú szóbeli bizottság előtt tesznek szóbeli vizsgát.  Ha a vizsgázók nem egyeznek bele a hangfelvétel készítésébe, akkor háromtagú bizottság előtt teszik le a szóbeli vizsgát. Ebben az esetben a vizsgázóknak a jelentkezés során külön kell jelezniük ezirányú igényüket. Olyan szóbeli vizsga letételét, amelyen nem készül hangfelvétel és háromtagú bizottság előtt teszik, Budapesten, a Vizsgaközpontban biztosítjuk.

A hangfelvétel készítésébe történő beleegyezés a későbbiekben a vizsgaszervezés miatt nem módosítható.

A nem akkreditált nyelvek esetében francia, olasz, spanyol, orosz és török, valamint angol A2, és a szakmai nyelvvizsgák esetében továbbra sem készül hangfelvétel a beszédkészség vizsgarészen.

 

A beszédkészség vizsgarész során a vizsgázók egymással folytatnak irányított beszélgetést, az alábbiak szerint:

- B1 szintű vizsgán 2 vagy 3 fő abc sorrendben az előzetes beosztásnak megfelelően. Azonos vezetéknevű vizsgázók és rokonok nem vizsgázhatnak együtt.

- B2 szintű vizsgán 2 vagy 3 fő abc sorrendben az előzetes beosztásnak megfelelően. Azonos vezetéknevű vizsgázók és rokonok nem vizsgázhatnak együtt.

- C1 szintű vizsgán 2 vagy 3 fő abc sorrendben az előzetes beosztásnak megfelelően. Azonos vezetéknevű vizsgázók és rokonok nem vizsgázhatnak együtt.

A vizsga szabályos lebonyolítását a vizsgaszervezők, a teremfelügyelők, vizsgáztatók és a Vizsgaközpont képviseletében eljáró vizsgafelügyelők (együttesen lebonyolítók) biztosítják. A vizsgázó a vizsga során köteles a lebonyolítók utasításainak megfelelően eljárni. A vizsgázó a vizsga során viselkedésével vagy más módon nem zavarhatja mások vizsgáját. Amennyiben egy vizsgázó a vizsga során más vizsgázókat megzavar, kizárásra kerül a vizsgáról. A kizárt vizsgázók a Vizsgaközpont vagy a vizsgahelyek irányába igénnyel vagy követeléssel nem léphetnek fel.

 

A) A vizsgázó késése

 

Az írásbeli vizsgára későn érkező vizsgázók a vizsgát legfeljebb egy órával a vizsga hivatalos kezdésének időpontja után kezdhetik meg. Számukra a késés mértékével csökkentett idő áll rendelkezésre az írásbeli vizsgánál. A hallott szöveg értése készség mérésre késve érkezők nem vehetnek részt a vizsga ezen részén. A beszédkészség mérésre késve érkező vizsgázók vizsgáját az adott vizsga végéig lehetőség szerint biztosítjuk.

A késve érkező vizsgázók a Vizsgaközpont vagy a vizsgahelyek irányába igénnyel vagy követeléssel nem léphetnek fel.

 

B) A vizsgázó azonosítása. A vizsgacsalások kiküszöbölése.

 

A vizsgázó köteles személyazonosságát a vizsgán két (legalább egy érvényes) fényképes igazolvánnyal igazolni, melyek közül egynek jogszabály szerint alkalmasnak kell lennie a személyazonosság hatósági igazolására. Egy érvényes fényképes személyazonosító okmány felmutatásával vizsgázó a vizsgát megkezdheti, de a másik igazolvány hiánya rögzítésre kerül a vizsga jegyzőkönyvében. A vizsgázót egyéb következmény ilyenkor nem érheti.

Érvényes, névre szóló fényképes személyazonosító okmány hiányában a vizsgázó a vizsgát nem kezdheti meg.

A vizsgaközpont vezetője egyedileg engedélyezheti az írásbeli vizsga megkezdését, amennyiben a vizsgázó a vizsga végéig az érvényes, névre szóló, fényképes személyazonossági okmányt be tudja mutatni. Amennyiben a vizsga végéig a megfelelő személyazonossági okmányt nem tudja bemutatni, a vizsga eredménye automatikusan sikertelen. A szóbeli vizsga csak érvényes személyazonosító okmány felmutatásával kezdhető meg.

A lebonyolítók a vizsga során bármikor felszólíthatják a vizsgázót személyazonossága igazolására. A vizsgázónak minden egymáshoz időben nem közvetlenül kapcsolódó vizsgarésznél kötelessége magát azonosítani.

A magát hamisnak tűnő okmánnyal azonosító vizsgázó esetében a lebonyolítók jogosultak a rendőrség segítségét kérni és a rendőrség kiérkezéséig az épületet lezárni. A személyazonosságát hamis vagy más nevére szóló okmánnyal azonosító vizsgázó esetében a Vizsgaközpont minden esetben rendőrségi feljelentést tesz és az érintett vizsgázó adatait megküldi az Oktatási Hivatalnak. A vizsgázó ilyenkor minden esetben kizárásra kerül a vizsgáról.

A vizsgán tilos a szótár, nyelvkönyv vagy egyéb nem engedélyezett segédeszköz használata. A vizsgázó a vizsga során nem használhat hang vagy kép rögzítésére alkalmas eszközt, telekommunikációs eszközt. A szabály megsértése esetén a vizsgázó a vizsgáról kizárásra kerülhet.

 

C) A vizsgán szükséges eszközök

 

A vizsgázó a vizsgára köteles magával hozni az azonosításhoz szükséges okmányokat, ceruzát és radírt vagy tollat.

 

D) A vizsgázói panasz

 

A vizsgázó a vizsga során jogosult panasszal élni. A vizsgázói panaszt minden esetben jegyzőkönyvezni kell. A jegyzőkönyvnek a vizsgázó (panaszos) személyét, az esemény leírását, a jegyzőkönyv rögzítőjének személyét, valamint az esetleg helyben tett intézkedéseket tartalmaznia kell.

A Vizsgaközpont csak a vizsga helyszínén jegyzőkönyvezett panasz érvényesítéséért vállal felelősséget. A helyben nem rögzített panaszok a későbbiekben nem vehetők figyelembe jogorvoslati eljárásban. A panasz nem azonos a vizsgadolgozat felülvizsgálatával.

 

 

 

7.§ Nyilvánosság

A TELC vizsgák nem nyilvánosak. A Vizsgaközpont, a telc gGmbH, az Oktatási Hivatal és Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület képviselői, továbbá a pedagógus-továbbképzésen részt vevő, a Vizsgaközpont által kijelölt tanárok jogosultak mindkét vizsgarészen való jelenlétre – megbízólevelük felmutatását követően, azonban a vizsgáztatás menetébe nem avatkozhatnak be, nem zavarhatják a vizsga menetét. A vizsga beszédkészség részén a Vizsgaközpont előzetes, írásos engedélyével, valamint az összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltésével lehet jelen más személy, azonban semmilyen formában nem avatkozhat be a vizsgán történtekbe és a vizsgáztatókra vonatkozó titoktartás – helyszíni nyilatkozat nélkül is – kötelezi őt.

 

8.§ Vizsgaeredmények

A) A vizsga sikeressége

Az államilag elismert nyelvvizsgák esetében a vizsgák sikeressége öt feltétel párhuzamos érvényesülése esetén valósul meg. Az államilag elismert nyelvvizsgák sikeres teljesítésének feltétele a 1.§ B) pontban rögzített vizsgarészeken összesen elért legalább 60%-os teljesítmény és a 1.§ A) pontban szereplő készségenként elért legalább 40%-os teljesítmény.

Az államilag nem elismert nyelvvizsgák sikeres teljesítésének feltétele az 1.§ C) pontjában rögzített vizsgarészeken külön-külön elért legalább 60%-os teljesítmény.

Az egyes vizsgák szerkezeti felépítése a Szabályzat III. mellékletét képezi. A teljes vizsgán, továbbá a vizsgarészenként és készségenként elérhető összpontszámot vizsgatípusonként a III. melléklet tartalmazza.

B) A vizsgaeredmény nyilvánossága

A vizsgaeredményeket a Vizsgaközpont a honlapon a nyelvvizsga után 30 napon belül hozza nyilvánosságra. A vizsgázók a vizsgaeredményüket a publikus ügyfélportálra történő bejelentkezés után tudják megtekinteni. A vizsgázók csak saját eredményüket tekinthetik meg. A megjelenő vizsgaeredmények tájékoztató jellegűek, jogszabályban vagy egyéb jogi normában rögzített kedvezmények igénybe vételére önmagukban nem jogosítanak.

Ha a vizsgázó vizsgaeredményét nem tudja megtekinteni, jeleznie kell az illetékes (őt vizsgáztató) vizsgahelynek. A részletes vizsgaeredmény nyomtatott formában a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal együtt kerül a vizsgázó számára átadásra.

 

9.§ Nyelvvizsga-bizonyítványok

 

A vizsgaeredmény közlése után a Vizsgaközpont intézkedik a nemzetközi és a magyar államilag elismert bizonyítványok kiállításáról.

A) A TELC államilag elismert vizsgáin (angol B1, B2, C1 és német A2, B1, B2 és C1) a vizsgázók magyar államilag elismert komplex, írásbeli és szóbeli bizonyítványt szerezhetnek a vizsga/vizsgarész sikeres teljesítése esetén.

Az államilag elismert bizonyítványok kiadása a mindenkori magyarországi szabályozásnak megfelelően történik. Az államilag elismert A2 (belépőfok – német nyelv esetén), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) szintű vizsgákról komplex, írásbeli és szóbeli bizonyítvány szerezhető.

B) A TELC államilag nem elismert vizsgáin (angol A2, francia A2, B1, B2, olasz A2, B1, B2, spanyol A2, B1, B2, orosz A2, B1, B2, török A2, B1, B2, C1 és szakmai vizsga esetén Deutsch B1-B2 Pflege, Deutsch B2+ Beruf, Deutsch B2-C1 Medizin) a vizsgázó komplex nemzetközi, Magyarországon honosítható bizonyítvány kaphat a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén.

 C) A TELC államilag elismert és nem elismert vizsgáin sikeres részvizsgákról (írásbeli vagy szóbeli) úgynevezett nemzetközi eredménylap szerezhető, amely minden esetben tartalmazza a vizsgázó által elért (rész)eredményt. Az ugyanolyan típusú vizsgán külön-külön szerzett nemzetközi írásbeli és szóbeli eredménylap együttesen egyenértékű a komplex nemzetközi bizonyítvánnyal. A külön szerzett írásbeli és szóbeli eredménylap formátuma különbözik az egyszerre teljesített sikeres komplex vizsgáról kibocsátott ún. certificate (zertifikat) formátumától.

D) A bizonyítványok átvételére az illetékes (a vizsgázó vizsgaeseményét lebonyolító) vizsgahelyen személyesen van lehetőség a vizsgahely ügyfélszolgálati idejében, a Vizsgaközpont által meghirdetett időpontot követően. A vizsgázó vagy meghatalmazottja érvényes személyazonosító okmány felmutatásával veheti át a bizonyítványt. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, valamint az édesanyja nevét, továbbá a vizsgája időpontját és helyét. A meghatalmazást két tanúval hitelesíteni kell.

A bizonyítványok postázására csak utánvéttel van lehetőség. A postára kerülő bizonyítványok megérkezéséért a Vizsgaközpont vagy a vizsgahelyek felelősséget nem tudnak vállalni.

E) A tévesen vagy rossz adatokkal kiállított államilag elismert bizonyítvány javítását az OH-NYAK végzi. A bizonyítvány adatainak javítása egy éven belül lehetséges. Egy évnél régebbi bizonyítvány esetén nem készül új bizonyítvány, csak hatósági igazolás.

A javítási igényt a vizsgázónak a Vizsgaközpont részére a megfelelő űrlap kitöltésével, valamint a díj kifizetésének igazolásával kell jeleznie, amely kérést a Vizsgaközpont a javítani kért bizonyítvány (vagy hatósági igazolás kiállítása esetén, a magyar bizonyítvány másolatának) csatolásával továbbküldi az OH-NYAK-nak.

A vizsgázói személyes adatok változásának átvezetése a megszerzett bizonyítványon a változást igazoló dokumentum alapján lehetséges. Az új bizonyítvány kiadását kérő adatlap beadásával együtt a régi bizonyítvány bevonásra kerül. Vannak bizonyos változások (pl. második keresztnév megjelenítése, születési hely elírás, születési dátum elírás), ahol a vizsgázó számára nem készül új bizonyítvány, csak az OH-NYAK általi kiállított hatósági igazolást kap a módosításról.

A Vizsgaközpont, vagy a Vizsgahely hibájából rosszul kiállított bizonyítvány javítása a vizsgázó számára díjmentes.

A vizsgázó kérésére vagy hibájából történő változtatás díjköteles.

 

F) Elveszett magyar államilag elismert bizonyítvány pótlását az OH-NYAK-nál kell a vizsgázónak kezdeményezni. (www.nyak.hu) Az elveszett bizonyítvány helyett az OH-NYAK új bizonyítványt nem ad ki, helyette egy hatósági igazolvány kerül kiállításra. 

 

G) Elveszett nemzetközi bizonyítvány vagy eredménylap pótlását a TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont végzi, mely díjköteles. Nemzetközi bizonyítvány vagy eredménylap pótlási kérelme beadható on-line, faxon, e-mailben, postai úton vagy személyesen a Vizsgaközpont vagy Vizsgahelyek ügyfélszolgálatán. A kitöltött kérelem nyomtatvány mellé a befizetett összeg díjfizetéséről szóló igazolást, bizonylatot is csatolni kell. A pótolt nemzetközi bizonyítvány/ eredménylap a jelentkezés helyén vehető át, külön értesítést követően.

10.§ Vizsgadolgozat megtekintése

A vizsgadolgozat megtekintését (továbbiakban megtekintés) on-line, vagy írásban, a megfelelő űrlapon kell kérni a Vizsgaközponttól. Minden egyes vizsgaeseményhez a megtekintési kérelmek beérkezését, a megtekintési esemény időpontját és az egyéb határidőket a honlapon elérhető Vizsganaptár tartalmazza. A határidőktől eltérni nincs lehetőség.

A határidőn túl érkezett megtekintési kérelmeket a vizsgaközpont nem teljesíti. A megtekintés nem azonos a felülvizsgálattal.

 

A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatának másolatát, a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékeléséről készült másolattal megtekintheti, és saját megoldásairól legalább 45 perc időtartamban kézzel másolatot készíthet. Gépi másolásra nincs lehetőség. A megtekintésre a Vizsgaközpont hivatalos helyiségében (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. vagy 1016 Budapest, Sánc u. 3/B.), Budapesten kerül sor, arról jegyzőkönyv készül. A vizsgadolgozat megtekintésén csak a vizsgázó vehet részt. Kivétel ez alól, ha a vizsgázó kiskorú. Kiskorú vizsgázó esetében a megtekintésen a kiskorú vizsgázó mellett a vizsgázó törvényes képviselője is részt vehet, személyazonossága igazolását követően. A megtekintés során csak a Vizsgaközpont által biztosított papírra és a helyben kapott írószerrel lehet jegyzetet készíteni. Kép- és hangrögzítő eszköz használata tilos. A nyelvvizsga-feladatok és megoldó kulcsok szerzői jogvédelem alatt állnak, eltulajdonításuk, jogtalan felhasználásuk tilos.

A vizsgadolgozat megtekintésének esetleges díját a Szabályzat függeléke tartalmazza.

 

11.§ Vizsgadolgozat felülvizsgálata

Felülvizsgálat benyújtására minden vizsgázó jogosult.

A felülvizsgálati kérelmek benyújtásakor minden esetben a Rendeletnek megfelelően kell eljárni.

A) A felülvizsgálati kérelem a megfelelő nyomtatvány kitöltésével  és a felülvizsgálat díjának befizetésével, írásban, a vizsga eredményének nyilvánosságra kerülését követően legkésőbb 15 napig lehet benyújtani. A benyújtás pontos határidejét minden vizsgaeseménynél az aktuális vizsganaptár tartalmazza. A megszabott határidő minden esetben a kérelem elküldési (postára adási) határidejét jelzi.

Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálati kérelemhez indoklást is csatol, azt magyar nyelven kell benyújtania. A kérelemhez az indoklásról csatolható vizsga nyelvén készített összefoglaló is. A felülvizsgálat benyújtásának nem feltétele indoklás csatolása.

B) A kérelmet a Vizsgaközpontba kell eljuttatni a megfelelő űrlap kitöltésével, szükség esetén indoklás csatolásával és a felülvizsgálati díj befizetési igazolásával. A felülvizsgálati kérelmet on-line, telefaxon, e-mailben, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani. A kérelem megérkezéséért a Vizsgaközpont nem tud felelősséget vállalni. Vita esetén a vizsgázónak kell igazolnia, hogy a kérelmet a megadott határidőig eljutatta a Vizsgaközpontba. A kérelmet olvasható módon nyomtatott nagybetűvel vagy számítógéppel kell kitölteni.

A határidő után beérkező, vagy szabálytalanul beadott kérelmek tartalmi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

C) Felülvizsgálati kérelmet a vizsga újbóli értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással lehet benyújtani mind az írásbeli, mind a szóbeli részre vonatkozóan. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a Vizsgaközpont a döntését módosítja. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót írásban, postai úton értesíti.

A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen

a) államilag elismert vizsga esetén az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.

b) államilag nem elismert vizsga esetén a Vizsgaközponthoz címzett és benyújtott panasszal élhet a szabályzat megsértésére vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.

A panaszt írásban kell benyújtani. A vizsgadolgozat felülvizsgálatának díját a Szabályzat függeléke tartalmazza.

 

12.§ Fogyatékossággal élők kedvezményei. Egyéb speciális vizsgázók.

A fogyatékossággal élő vagy speciális vizsgázók a magyarországi szabályozás alapján nem kaphatnak felmentést valamely készségmérés teljesítése alól. A vizsga szintjének vagy tartalmának megváltoztatására nincs lehetőség.

 

A) Eljárás a fogyatékossággal élő vizsgázók esetében:

A vizsgázók jelentkezési lapjukkal együtt adhatják be igényüket kedvezményre, vagy on-line jelentkezéskor az on-line felületen kitöltött nyomtatvány és a szükséges orvosi igazolások feltöltésével. A Vizsgaközpont csak a jelentkezési határidőig benyújtott kérelmek esetében vállalja bármilyen kedvezmény biztosítását. Pótjelentkezési időszakban orvosi kedvezményre vonatkozó igénye már nem nyújtható be.

A kérelemhez kifejezetten nyelvvizsgára kiadott szakértői véleményt kell csatolni, amelyet a Vizsgaközpont bírál el. A kedvezmény megadásáról a Vizsgaközpont a vizsga jelentkezési határideje után 5 munkanapon belül írásban, postai úton értesíti a vizsgázót. Amennyiben a vizsgázó a megküldött kedvezményre írásban legkésőbb a pótjelentkezési határidőig nem jelzi egyéb, vagy más kedvezményre irányuló kérését, a kedvezményt a Vizsgaközpont elfogadottnak tekinti, a vizsgázó további kedvezmény, vagy igény érvényesítésére nem jogosult. Ha a vizsgázó nem fogadja el a felajánlott kedvezményt, a vizsga pótjelentkezési határidejéig lehetősége van a jelentkezését visszamondani, ebben az esetben a teljes vizsgadíj visszaigényelhető. A vizsgaeseményt követően kedvezmény érvényesítésére nincs lehetőség.

 

A Braille-írással készült feladatsort a Vizsgaközpont csak bizonyos vizsgatípusok esetében tudja biztosítani. A vizsgázónak vagy képviselőjének a vizsga előtt legalább 180 nappal be kell nyújtania ilyen típusú igényét a Vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont döntéséről a vizsgázót írásban, postai úton értesíti.

 

B) A fogyatékossággal élők számára biztosítható kedvezmények

A Vizsgaközpont a fogyatékossággal, készségzavarral élő vizsgázók számára a következő kedvezményeket tudja biztosítani. A kedvezmények biztosítása minden esetben egyedi döntést igényel:

a) az akadálymentesítés feltételeinek megfelelő vizsgahelyszínre történő beosztás és/vagy személyes segítség biztosítása (mozgássérült vizsgázók esetén)

b) személyes segítő biztosítása (súlyos mozgásszervi problémák, végtaghiány esetében)

c) többletidő biztosítása valamely feladat megoldásánál (jellemző a készségzavarral rendelkező vizsgázóknál, így diszgráfia, diszlexia esetén)

d) a levéljavítókat tájékoztatjuk a problémájáról (diszgráfia, diszlexia esetén)

e) a feladatsor, a válaszlap vagy más szükséges dokumentum speciális formában való biztosítása (így a feladatsor, válaszlap nagyítása, vagy egyes vizsgáknál Braille-írással való előállítása)

 

13.§ Vizsgaismétlés, eredmények beszámítása

Minden nyelvvizsgát korlátlan számban lehet megismételni. Minden vizsgajelentkezés esetén a teljes vizsgadíjat kell fizetni.

 

A) Államilag elismert vizsgák:

Az államilag elismert vizsgák esetében minden vizsgaesemény önmagában lezárt, korábbi vizsgaeredmény beszámítása a vizsgákon nem lehetséges.

Az eredmény-beszámítás nem azonos az államilag elismert részvizsga-bizonyítványok egyesítésével. A TELC vizsgarendszeren belül azonos nyelv azonos szintjén teljesített írásbeli és szóbeli államilag elismert bizonyítvány együtt egyenértékű a komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal. Egyéb részvizsga-bizonyítványok egyesítése esetében az OH-NYAK hoz döntést és állítja ki a szükséges igazolást.

 

B) Államilag nem elismert vizsgák:

Amennyiben a vizsgázó sikeres részvizsgát (azaz, ha 60%-ot meghaladó eredményt ért el a szóbeli vagy írásbeli vizsgarésznél) tesz, a korábbi eredményét a vizsgát követő naptári év végéig beszámíthatja.

Részeredmény beszámítás más magyarországi vizsgarendszerek részvizsgáira nem vonatkozik, csak és kizárólag a TELC vizsgákra.

 

14.§ Tájékoztatás

A Vizsgaközpont a vizsgázók tájékoztatását a www.telc.hu honlapon, nyomtatott szóróanyagon és a vizsgahelyeken keresztül végzi. A Vizsgaközpont az általa jóvá nem hagyott, vagy nem ellenőrzött kiadványok, elektronikus felületek és egyéb tájékoztató eszközök tartalmáért nem vállal felelősséget. A Vizsgaközpont a vizsgarendszerről szóló tájékoztatás elsődleges és aktuális fórumának a www.telc.hu honlapot tekinti, az ott megjelentektől eltérő információkért felelősséget nem vállal.

A vizsgáztatás jogi környezete, a vizsgafeltételek esetleges megváltozását a Vizsgaközpont a honlapján teszi közzé, arról külön értesítést a vizsgázóknak nem küld.

 

15.§ Jog és adatvédelem

A vizsgaanyag a TELC gGmbH tulajdonát képezi, szerzői jogvédelem alá tartozik, nem megengedett másolása, tárolása vagy tiltott felhasználása büntetőfeljelentést von maga után. A vizsgázók a vizsgaanyag eltulajdonítása esetén a vizsgáról kizárásra kerülnek. A vizsgázók jelentkezésükkel vállalják, hogy a TELC gGmbH és/ vagy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szerzői és tulajdonosi jogait tiszteletben tartják.

A TELC gGmbH és a Vizsgaközpont fenntartja magának a jogot a vizsga szerkezetének, lebonyolításának, a feladatsor, egyéb dokumentumok, űrlapok módosítására. A Vizsgaközpont a vizsgafeladatok esetleges tartalmi módosításáról a vizsgázókat a vizsga jelentkezési határideje előtt értesíti a honlapon keresztül.

Egyéb módosításoknál a tájékoztatás módját vagy szükségességét a Vizsgaközpont határozza meg.

A Vizsgaközpont a vizsgázók személyes adatait a hatályos magyar jogszabályok betartásával kezeli. A vizsgázók a vizsgajelentkezéssel külön hozzájárulás nélkül is vállalják, hogy személyes adataikat a Vizsgaközpont eljuttatja az Oktatási Hivatalhoz, valamint a TELC gGmbH-hoz.

A vizsgahelyek és a vizsgáztatók külön nyilatkozat nélkül is meg kell, hogy őrizzék a vizsgaanyagról tudomásukra jutott információkat, a vizsgázók személyes adatait és a vizsgázók méltóságát.

A vizsgáztatók és vizsgahelyek a vizsgarendszer működéséről, a Vizsgaközpontról vagy a vizsgáztatásról tudomásukra jutott, egyébként nem nyilvános, vagy nem mindenki számára elérhető információkat kötelesek megőrizni, azt harmadik félnek tovább nem adhatják.

 

16.§ A vizsgahelyek és vizsgáztatók jogai és kötelességei

 

A vizsgahelyek, vizsgáztatók és a vizsgán részt vevő szervezők és felügyelők tevékenységét a Vizsgaközpont külön szabályozza, a Szabályzat II. függelékében. A vizsgán részt vevő vizsgáztatók és vizsgafelügyelők ellátásáról a III. számú függelék rendelkezik.

 

I. melléklet

Egyes eljárási kérdések szabályozásáról

 

A. Vizsgajelentkezés, a vizsgaközpont és vizsgahelyek ügyfélszolgálati eljárásai:

 

1. A TIT-TELC vizsgát az ország egész területén számos vizsgahely szervezi. Az egyes vizsgázók azokhoz a vizsgahelyekhez kötődnek, ahova érvényes jelentkezést adtak be. A vizsgahelyek által szervezett helyszíneken valósul meg a vizsgaesemény, valamint a bizonyítványukat is az adott vizsgahelyen tudják átvenni.

2. Az ügyfelek tájékoztatását a legtöbb esetben elsődlegesen az egyes vizsgahelyek végzik. Ezért a vizsgával kapcsolatos kérdésekben a vizsgázóknak célszerű az érintett vizsgahelyet megkeresni. A vizsgahelyek elérhetősége megtalálható a www.telc.hu honlapon, valamint a publikus ügyfélportálon is. Kivételt képez a vizsgadolgozatok megtekintése és felülvizsgálata, valamint a bizonyítványok javítása, pótlása, melyek teljes adminisztrációja és lebonyolítása is a budapesti Vizsgaközpont feladata.

3. Az ügyfelek tájékoztatásának legfontosabb felülete a honlap, ezért az itt található információkat folyamatosan frissítjük.

4. A vizsgázók egyedi kéréseit (határidőn túli kéréseket) igyekszünk lehetőség szerint teljesíteni, de ez nem okozhat más vizsgázóknak hátrányt.

 

B. Vizsgajelentkezés:

 

1. Vizsgára a vizsgaeseményt szabályosan meghirdető vizsgahelyhez lehet jelentkezni. A vizsgákra többféle módon jelentkezhet a vizsgázó, de minden esetben be kell tartania a jelentkezés határidejét és általános feltételeit. A jelentkezés módjai közé tartozik a személyes (ügyfélszolgálaton keresztül történő), a faxon, postai úton, e-mailben történő, valamint az on-line jelentkezés. A személyes, a fax útján, postai úton, vagy e-mailben történő jelentkezés (továbbiakban papír alapú jelentkezés) esetében a vizsgázónak ki kell töltenie az adott vizsgaidőszakhoz tartozó, a honlapról letölthető vagy a vizsgahelyen beszerezhető jelentkezési lapot és a befizetett nyelvvizsgadíj összegéről szóló bizonylattal/igazolással együtt kell eljuttatnia a választott vizsgahely részére.

 

 

a) A papír alapú jelentkezés esetén a vizsgázónak az általa kitöltött jelentkezési lapot a megfelelő vizsgahelyre kell eljuttatnia. A vizsgázó arra a vizsgahelyre (településre) kerül beosztásra, ahová a jelentkezési lapját elküldi. A vizsgázót másik vizsgahelyre – kérésre – csak a halasztási határidőig van módunk átirányítani. A papír alapú jelentkezés leadásának feltétele a vizsgadíj befizetése és az erről szóló bizonylat másolatának csatolása a jelentkezési laphoz. A megfelelő bizonylat hiányában a jelentkezés, külön értesítés nélkül is, érvénytelen.

 

b) On-line jelentkezés esetében a www.telc.hu honlapon keresztül kell a vizsgázónak regisztrálnia. A regisztráció akkor történt meg, ha a személyes adatai kitöltése után a honlapon azokat jóvá is hagyja. Ennek sikeressége esetén a rendszer a honlapon egy befizetési azonosítót jelenít meg. A befizetési azonosítót meg kell őrizni. A sikeres regisztráció esetén a vizsgázói jelentkezés még csak ún. „nem aktív" jelentkezés. Ennek véglegesítéséhez szükséges a vizsgadíj befizetése. A vizsgadíjat on-line jelentkezés esetén banki átutalással az erre szolgáló, a www.telc.hu honlapon a „Kapcsolat" menüpontban elérhető bankszámlaszámra kell befizetni. A vizsgadíj szabályos befizetésének feltétele, hogy a banki átutalás közlemény rovatába a befizetési azonosítót a befizető feltünteti. A hiányosan, rossz számlaszámra, vagy határidőn túl befizetett on-line jelentkezés érvénytelennek számít, külön értesítés nélkül is.

Azok a vizsgázók, akik jelentkezése a fentieknek nem felel meg, nem vehetnek részt a vizsgán.

 

2. Nyelvvizsgára minden a vizsga évében a 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Fiatalabb személyek a nyelvvizsgán – kivéve néhány államilag nem elismert, ún. ifjúsági vizsgát – nem vehetnek részt. Ifjúsági vizsgát a Vizsgaközpont egyedi kérésre szervez.

 

C. A vizsga lebonyolítása:

 

1. A vizsgán minden szabályosan jelentkezett vizsgázó részt vehet. A vizsgán minden vizsgázónak két fényképes személyazonosító okmánnyal kell magát igazolnia. A két igazolvány közül legalább az egyiknek érvényesnek kell lennie.

2. A vizsga helyszínét (épületét) az írásbeli vizsga és a hallás utáni értés során nem lehet elhagyni. A vizsga épületének elhagyása a vizsga során a vizsga automatikus befejezését jelenti. A vizsgázó ilyenkor nem folytathatja a vizsgát, eredménye a teljesített feladatrészek alapján kerül megállapításra. A vizsgázó további igénnyel nem léphet fel.

A vizsgázó a vizsgateremből a vizsga során kimehet, de csak a vizsga helyszínén (épületén) belül tartózkodhat, ugyanakkor ez nem járhat a vizsgaszabályzat más rendelkezéseinek megsértésével. A teremből távozás okát és a visszatérés igényét a teremfelügyelőnek kell jeleznie.

3. A beszédkészség vizsgarész során a vizsgázók egymással folytatnak irányított beszélgetést, az alábbiak szerint:

- B1 szintű vizsgán 2 vagy 3 fő abc sorrendben az előzetes beosztásnak megfelelően. Azonos vezetéknevű vizsgázók és rokonok nem vizsgázhatnak együtt.

- B2 szintű vizsgán 2 vagy 3 fő abc sorrendben az előzetes beosztásnak megfelelően. Azonos vezetéknevű vizsgázók és rokonok nem vizsgázhatnak együtt.

- C1 szintű vizsgán 2 vagy 3 fő abc sorrendben az előzetes beosztásnak megfelelően. Azonos vezetéknevű vizsgázók és rokonok nem vizsgázhatnak együtt.

Az akkreditált vizsgák (német A2, B1, B2 és C1, angol B1, B2 és C1) beszédkészség részéről alap esetben hangfelvétel készül. Amennyiben a vizsgázók beleegyeznek a hangfelvétel készítésébe, úgy egy kéttagú szóbeli bizottság előtt tesznek szóbeli vizsgát.  Ha a vizsgázók nem egyeznek bele a hangfelvétel készítésébe, akkor háromtagú bizottság előtt teszik le a szóbeli vizsgát. Ebben az esetben a vizsgázóknak a jelentkezés során külön kell jelezniük ezirányú igényüket. Olyan szóbeli vizsga letételét, amelyen nem készül hangfelvétel és háromtagú bizottság előtt teszik, Budapesten, a Vizsgaközpontban biztosítjuk.

A hangfelvétel készítésébe történő beleegyezés a későbbiekben a vizsgaszervezés miatt nem módosítható.

A nem akkreditált nyelvek esetében francia, olasz, spanyol, orosz és török, valamint angol A2, és a szakmai nyelvvizsgák esetében továbbra sem készül hangfelvétel a beszédkészség vizsgarészen.

 

D. A vizsgáról történő kizárás:

 

1. A vizsgázót ki kell zárni a vizsgáról, ha:

a) nem rendelkezik érvényes, fényképes személyazonosító okmánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, vagy útlevél),

b) a vizsgán hamis okmánnyal vagy más nevére szóló személyazonosító okmánnyal igazolja magát,

c) a vizsgán tiltott segédeszközt használt (puskázás), ide értve más személyek segítségét is,

d) viselkedésével, megjelenésével megbotránkoztatást okoz vagy a többi vizsgázót zavarja,

e) a lebonyolítók utasításait nem tartja be.

 

 

II. melléklet

 

A TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont által vizsgáztatott vizsgák Magyarországon

 

 

A. Államilag elismert általános nyelvvizsgák Magyarországon

 

A Telc vizsgarendszeren belül Magyarországon vizsgáztatott államilag elismert nyelvvizsgák a következők:

 

telc English B1 (angol alapfok)

telc English B2 (angol középfok)

telc English C1 (angol felsőfok)

 

telc Deutsch A2 (német belépőfok)

telc Deutsch B1 (német alapfok)

telc Deutsch B2 (német középfok)

telc Deutsch C1 (német felsőfok)

 

B. Államilag nem elismert általános nyelvvizsgák Magyarországon

 

A Telc vizsgarendszeren belül Magyarországon vizsgáztatott államilag nem elismert nyelvvizsgák a következők:

 

telc English A2 (angol belépőfok)

 

telc Español A2 (spanyol belépőfok)

telc Español B1 (spanyol alapfok)

telc Español B2 (spanyol középfok)

 

telc Français A2 (francia belépőfok)

telc Français B1 (francia alapfok)

telc Français B2 (francia középfok)

 

telc Italiano A2 (olasz belépőfok)

telc Italiano B1 (olasz alapfok)

telc Italiano B2 (olasz középfok)

 

telc Русский язык A2 (orosz belépőfok)

telc Русский язык B1 (orosz alapfok)

telc Русский язык B2 (orosz középfok)

 

telc Türkçe A2 (török belépőfok)

telc Türkçe B1 (török alapfok)

telc Türkçe B2 (török középfok)

telc Türkçe C1 (török felsőfok)

 

 

III. melléklet

 

A TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont által Magyarországon vizsgáztatott vizsgák felépítése

 

A. Államilag elismert általános nyelvvizsgák Magyarországon

 

Német A2 (belépőfok)

            Csak Írásbeli nyelvvizsga

Írásbeli maximum: 30 pont, sikeresség alsó határa 18 pont (60%)

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

60%

I. Olvasott szöveg értése

30

15

6

 

II. Fogalmazási készség

20

15

6

 

Összesen

50

30

12

18 pont

 

            Csak Szóbeli nyelvvizsga

Szóbeli maximum: 30 pont, sikeresség alsó határa 18 pont (60%)

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

60%

I. Hallott szöveg értése

20

15

6

 

II. Beszédkészség mérése

15

15

6

 

Összesen

35

30

12

18 pont

 

 

Komplex nyelvvizsga

Írásbeli maximum: 30 pont.

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

60%

I. Olvasott szöveg értése

30

15

6

 

II. Fogalmazási készség

20

15

6

 

Összesen

50

30

12

-

 

 

 

Szóbeli maximum: 30 pont.

 

Szóbeli vizsga

 

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

60%

 

I. Hallott szöveg értése

20

15

6

 

 

II. Beszédkészség mérése

15

15

6

 

 

Összesen

35

30

12

-

 

 

Komplex vizsgán teljesítendő összesen 60%:

 

36 pont

                   

 

 

B1 és B2 (alapfok és középfok)

Csak Írásbeli nyelvvizsga

 

Írásbeli maximum: 180 pont, a csak írásbeli vizsgán sikeresség alsó határa 108 pont (60%)

 

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

60%

I. Olvasott szöveg értése

90

75

30

-

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

30

 

III. Fogalmazási készség

 1. Hivatalos vagy fél-hivatalos levél
 2. Baráti e-mail

60

45

30

30

Összesen

150

180

 

 108 pont

 

 

Csak Szóbeli nyelvvizsga

 

Szóbeli maximum: 150 pont, a csak szóbeli vizsgán sikeresség alsó határa 90 pont (60%)

 

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

60%

I. Hallott szöveg értése

30

75

30

-

II. Beszédkészség mérése

20+16

75

30

Összesen

 

150

 

90 pont 

 

 

Komplex nyelvvizsga

 

Komplex maximum: 330 pont, a sikeresség alsó határa: 198 pont (60%)

 

Írásbeli maximum: 180 pont

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

60%

I. Olvasott szöveg értése

90

75

30

-

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

30

 

III. Fogalmazási készség

 1. Hivatalos vagy fél-hivatalos levél
 2. Baráti e-mail

60

45

30

30

Összesen

150

180

 

-

 

Szóbeli maximum: 150 pont

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

60%

I. Hallott szöveg értése

30

75

30

-

II. Beszédkészség mérése

20+16

75

30

Összesen

 

150

 

-

 

Komplex vizsgán teljesítendő összesen 60%:

 

198 pont

 

 

C1 (felsőfok)

 

Csak Írásbeli nyelvvizsga

 

Írásbeli maximum: 186 pont, csak írásbeli vizsgán sikeresség alsó határa 112 pont (60%)

 

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

60%

I. Olvasott szöveg értése

100

114

45,6

112

III. Fogalmazási készség

60

72

28,8

Összesen

160

186

 

 

 

 

Csak Szóbeli nyelvvizsga

 

Szóbeli maximum: 144 pont, csak szóbeli vizsgán sikeresség alsó határa 86.5 pont (60%)

 

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

60%

I. Hallott szöveg értése

60

72

28,8

86,5

II. Beszédkészség mérése

16

72

28,8

Összesen

76

144

 

 

 

 

Komplex nyelvvizsga

 

Komplex maximum: 330 pont, a sikeresség alsó határa: 198 pont (60%)

 

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

60%

I. Olvasott szöveg értése

100

114

45,6

-

III. Fogalmazási készség

60

72

28,8

Összesen

160

186

 

 

 

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

60%

I. Hallott szöveg értése

60

72

28,8

-

II. Beszédkészség mérése

16

72

28,8

Összesen

76

144

 

 

 

Komplex vizsgán teljesítendő összesen 60%:

 

198 pont

 

B. Államilag nem elismert általános nyelvvizsgák Magyarországon

A2 (belépőfok)

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pontszám

I. Nyelvtani, lexikai ismeretek

15

13

II. Hallott szöveg értése

20

24

III. Olvasott szöveg értése

30

24

IV. Fogalmazási készség

15

12

Összesen

80

73

 

 

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pontszám

II. Beszédkészség mérése

15+10

27

 • Kapcsolatfelvétel
 • Véleménykifejtés/Vita
 • Problémamegoldás/Konszenzuskeresés
   

Összesen

 

27

 

A vizsgán szerezhető maximum pontszám: 100 pont, a sikeresség alsó határa 60 pont (60%).

 

B1 és B2 (alapfok és középfok)

Írásbeli maximum: 225 pont, sikeresség alsó határa 135 pont (60%)

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum teljesítendő pont vizsgarészenként 60%

I. Olvasott szöveg értése

90

75

135

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

30

III. Hallott szöveg értése

30

75

IV. Fogalmazási készség

30

45

Összesen

150

225

 

 

Szóbeli maximum: 75 pont, sikeresség alsó határa 45 pont (60%)

 

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum teljesítendő pont vizsgarészenként 60%

I. Beszédkészség mérése

20+16

75

45

Összesen

 

75

 

 

I. számú függelék

A nyelvvizsgák díja, pótdíjak és eljárási díjak Magyarországon

A. Államilag elismert általános nyelvvizsgák árai Magyarországon

Vizsga szintje

Komplex

Írásbeli

Szóbeli

A2 (belépőfok - német)

27000 Ft

21000 Ft

21000 Ft

B1 (alapfok)

29000 Ft

23000 Ft

23000 Ft

B2 (középfok)

32500 Ft

25000 Ft

25000 Ft

C1 (felsőfok)

34500 Ft

28000 Ft

28000 Ft

 

B. Államilag nem elismert általános nyelvvizsgák árai Magyarországon

 

Vizsga szintje

Komplex

Írásbeli

Szóbeli

A2 (belépőfok - angol)

27000 Ft

27000 Ft

27000 Ft

B1 (alapfok)

29000 Ft

29000 Ft

29000 Ft

B2 (középfok)

32500 Ft

32500 Ft

32500 Ft

C1 (felsőfok)

34500 Ft

34500 Ft

34500 Ft

 

C. Minden telc nyelvvizsgára érvényes eljárási- és pótdíjak Magyarországon

a) Vizsgázók által fizetett díjak:

 

Vizsgahalasztási díj a vizsgajelentkezés határideje előtt

0 Ft

Vizsgahalasztási díj a vizsgajelentkezés határideje után

5 000 Ft

Vizsga-visszamondási díj a vizsgajelentkezés határideje előtt

0 Ft

Vizsga-visszamondási díj a vizsgajelentkezés határideje után

10 000 Ft

Vizsga-visszamondási díj az azt közvetlenül megelőző sikeres TELC vizsga esetében

0 Ft

Vizsgajelentkezés jelentkezési határidő utáni pótdíja

5 000 Ft

Igazolás kiállítása sikeres nyelvvizsgáról

2 000 Ft

Megtekintési kérelem beadása

0 Ft

Felülvizsgálati kérelem beadása

4 000 Ft

Felülvizsgálati kérelem beadása (szóbeli vizsgarész újraértékelésével)

8 000 Ft

Bizonyítvány javítása, pótlása – nemzetközi vagy állami – amennyiben a vizsgázó hibájából vagy kérésére történik a változtatás

2 500 Ft

b) Vizsgahelyek által fizetett díjak:

 

Vizsgahelyekre kivetett külön eljárási díj

1 000 Ft/rögzítési tétel

Időn túli adatbázis-műveletek

5 000 Ft/ eljárás

 

[1] Nyilvántartási szám: E-000226/2014