Vizsga információ

Angol B1 alapfokú komplex vizsga általános tudnivalók

Az iXam nyelvvizsgarendszer angol nyelvvizsgája államilag elismert egynyelvű vizsga, melyet az akkreditáció feltételeinek megfelelve a KER szintjeihez illesztve négy szinten (A2, B1, B2 és C1) hoztunk létre és kívánjuk működtetni a jövőben.

 • A belépőszint mindenben megfelel a KER követelményrendszerében az A2 szintnek.
 • Az alapfok mindenben megfelel a KER követelményrendszerében a B1 szintnek.
 • A középfok mindenben megfelel a KER követelményrendszerében a B2 szintnek,
 • A felsőfok mindenben megfelel a KER követelményrendszerében a C1 szintnek.

 

A különböző szintek és követelmények leírásánál a KER követelményrendszerére hivatkozunk. Jelentkezni komplex-, írásbeli- vagy szóbeli vizsgára lehet. A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, egy napon kerül sor. A vizsga részben számítógépen történik, a reggeli órákban, minden résztvevő részére. A délutáni órákban zajló beszédkészség vizsgákra előre kialakított óránkénti csoportokban hívjuk a vizsgázókat.

Mivel a vizsga egynyelvű vizsga, ezért nincs sem fordítási, sem közvetítési feladat a feladatok között.

A vizsga írásbeli részéhez és a szóbeli felkészüléshez  bármilyen egynyelvű vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használata engedélyezett. A beszédértési feladatok megoldásához azonban nem lehet szótárt használni.

Azok a vizsgázók, akik a papíralapú vizsgaformát választják, eldönthetik, hogy milyen íróeszközt használnak (puha ceruzát vagy tollat), felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előbbi esetben megmarad a javítás lehetősége.

Vizsgázóbarát vizsga

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga és a szóbeli vizsgához tartozó hallott szöveg értése részvizsga között rövid, 10 perces technikai szünet van. A délutáni beszédkészég vizsgák előtt pedig ebédszünet áll mindenki rendelkezésére.

AZ IXAM VIZSGA RENDSZER AKKREDITÁCIÓJA SZERINT akkor sikeres a komplex vizsga,

 

 • ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (72 pont B1 szinten) és
 • legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (írás, olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 120 pontot), illetve százalékos eredményét.
 • A vizsgázó ilyenkor sikeres államilag elismert komplex bizonyítványt kap.
Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, és az összpontszáma nem éri el a komplex vizsgán elérhető pontok 60%-át, de az írásbeli vizsgarészen vagy a szóbeli vizsgarészen eléri a készségenkénti 40%-os határt valamint a fél vizsgán megszerezhető pontok legalább 60%-át, akkor részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli bizonyítványt).

 

Írásbeli részvizsga

A vizsgafolyamat az írásbeli vizsgarésszel kezdődik, a vizsganap reggeli óráiban zajlik, a mért készségek az íráskészség és az olvasott szöveg értése. A vizsgán nincsen fordítási feladat, ugyanakkor a hallásértési feladatot kivéve szótárt lehet használni a vizsga feladatainak végrehajtásához. Az írásbeli vizsga 2 íráskészség és 3 olvasott szövegértési feladatból áll.

 

Az íráskészség mérése egy a vizsgázó által írt
 • informális e-mail és
 • egy informális blog bejegyzés alapján történik.

 

 

Három feladat méri az olvasásértési készséget
 • egy szöveg kiegészítése egy szókészletből kiválasztott, szavak segítségével,
 • szövegrekonstrukció szövegrészekből,
 • a harmadik szöveg elolvasása után 5 kérdésre kell válaszolni, a három megadott válasz közül kiválasztva a jót.

 

Az írásbeli vizsgarész teljes időtartama: 150 perc.

Szóbeli részvizsga

A mért készségek a hallott szöveg értése és beszédkészség.
A hallott szöveg értése feladatok közvetlenül az írásbeli részvizsga után vannak, a teljes időtartam kb. 25 perc.

 

Három feladat méri a hallott szöveg értése készséget, mindegyiket kétszer lehet meghallgatni:
 • mondatkiegészítés tartalom alapján, vagyis a hallott szöveg tartalmának megfelelő befejezetlen mondatokat kell kiegészíteni,
 • egy hosszabb szöveg után 5 kérdésre kell válaszolni, a három megadott válasz közül kiválasztva a jót,
 • a harmadik feladat során 4 rövid szöveg tartamát kell párosítani a beszélőkkel.

 

A szóbeli vizsga beszédkészség részére a vizsganap délutánján kerül sor, ennek a vizsgarésznek az időtartama: 14 perc, a beszédkészség résznél a felkészülésre biztosított idő: 10 perc. Amíg az egyik vizsgázópár vizsgázik, a következő pár készül a megadott képek alapján. A beszédkészség vizsgát úgy alakítottuk ki, hogy a reprezentativitás teljes körű mérése érdekében a vizsga két részében megvalósuljon egyéni vizsga és páros vizsga is.

 

A beszédkészség vizsga első része egy vizsgázó-vizsgáztató vizsga, ahol
 • a vizsgázók egy témában kifejtik gondolataikat (monológ),
 • majd a vizsgáztató irányító kérdéseivel kibővítik az adott témáról való beszélgetést (párbeszéd).

 

 

A második részben egy vizsgázó-vizsgázó típusú vizsga zajlik, ahol
 • a vizsgázók hasonló tartalmú képekről beszélnek egymásnak (monológ),
 • majd közösen oldanak meg feladatokat a képeik alapján (párbeszéd).

 

A két részben kialakított monológ-dialógus szerkezettel a vizsgázó 1. spontán összegfüggő-, 2. spontán szakaszos-, 3. összerendezett összefüggő-, 4. spontán szakaszos megnyilvánulásait lehet vizsgálni mind a vizsgáztatóval, mind a vizsgázó társsal történő beszélgetése során. Ez a dinamika és partnerváltás a vizsgázói terhelés és feszültség szempontjából is vizsgázóbarátnak tekinthető.

A szóbeli vizsga teljes időtartama: 39 perc + 10 perc felkészülési idő.

A B1 szinten elérhető, és szükséges pontszámok:

Írásbeli részvizsga

Szóbeli részvizsga

max 60 pont

megfelelt 36 ponttól

max 60 pont

megfelelt 36 ponttól

Íráskészség

Olvasott szövegértés

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

max 30 pont

min 12 pont

max 30 pont

min 12 pont

max 30 pont

min 12 pont

max 30 pont

min12 pont

Az értékelhetőség minimális feltétele a készségenként elérhető pontok minimum 40%-ának elérése. Bármelyik részvizsga, bármilyen pontszámmal sikertelen, ha valamelyik készség pontszáma nem éri el a megszerezhető pontok 40%-át. A sikeres komplex vizsga további feltétele a teljes vizsgán összesen elérhető pontok 60 %-ának elérése. A sikeres részvizsgák feltétele a részvizsgán elérhető pontok 60%-ának elérése.

A vizsga részeinek, értékelésének és időtartamainak áttekintő táblázata

B1

Részfeladat

Ütemek száma*

Pontok/ ütem

Részfeladat max. pontérték

Pontok/ készség

Időtartam (perc)

Íráskészség

Task 1 Informális
e-mail írása

1

15

15

30

A két feladatra összesen: 60

Task 2 Informális
blog írása

1

15

15

Olvasott szöveg értése

Task 1 Szöveg kiegészítése, szavak kiválasztása egy szókészletből

10

1

10

30

A három feladatra összesen: 90

Task 2
Szövegrekonstrukció szövegrészekből

5

2

10

Task 3 Feleletválasztó

5

2

10

Írásbeli összesen

60

150

SZÜNET

10

Hallott szöveg értése

Task 1
Mondat kiegészítés tartalom alapján

7

1,5

10,5

30

Kb. 25

Task 2
Feleletválasztó

5

1,5

7,5

Task 3
Párosító feladat 4 rövid szöveggel

8

1,5

12

Beszédkészség

Part 1 Témaalapú monológ & dialógus a vizsgáztatóval

2

7,5

15

30

14+10[1]

Part 2 Képek alapján, monológ & dialógus a vizsgázótárssal

2

7,5

15

Szóbeli összesen

60

40+10

Komplex vizsga

 

 

 

120

190+10

 

[1] 10 perces felkészülési idő áll rendelkezésre a felkészülő teremben.

*Ütemek száma alatt a megválaszolandó kérdések számát értjük.

Írásbeli vizsga részletes leírása

I. Íráskészség mérése
Két írásbeli feladatot kell megoldani, a megoldásra 60 perc áll rendelkezésre. A feladatra adott idő előtt a következő feladatra áttérni nem lehet. A feladat megoldásához szótár használható. 1. Feladat: Informális e-mail írása, ahol 4 irányítási szempontot kell kidolgozni a KER B1 szintű témakörében meghatározott témában. Az elvárt terjedelem 100-120 szó. 2. Feladat: Informális blog írása a KER B1 szintű témakörében meghatározott témában. Az elvárt terjedelem 80-100 szó.
 
II. Olvasott szöveg értésének mérése
Három feladatot kell megoldani, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésre. A feladatra adott idő lejárta előtt a vizsgát megszakítani nem lehet. A feladat megoldásához szótár használható. 1. Szöveg kiegészítése, szavak kiválasztása egy szókészletből. (5 felesleges szó is adott). 2. Szövegrekonstrukció szövegrészekből. Egy hat bekezdéses szöveg első része adott, a hiányzó öt egységet kell sorba rakni. (2 felesleges elem is adott). 3. Feleletválasztó (3X). A szöveggel kapcsolatban öt kérdésre kell a megadott 3-3 lehetséges válaszból a helyeset kiválasztani.

Szóbeli vizsga részletes leírása

I. Hallott szöveg értése
A három feladat teljes hossza kb. 25 perc. A feladatra adott idő lejárta előtt a vizsgát megszakítani nem lehet. A feladat megoldásához szótár NEM használható. 1. Mondatkiegészítés tartalom alapján. Hét szöveghiány helyére kell egyenként 1-3 szót beírni az elhangzottak alapján, lassú tempóban. 2. Feleletválasztó (3X). Rövid felvétel, érthetően beszélő felolvasó, hétköznapi témában. 3. Párosító feladat. Négy rövid szöveg meghallgatása után 2-2 adatot kell párosítani a beszélő személyhez. (2 felesleges elem is adott).
 
II. Beszédkészség mérése
A vizsgatermi beszélgetések előtt 10 perc felkészülési idő áll a vizsgázók rendelkezésére egy csendes felkészülő teremben. A beszédkészség mérése két részben történik, amelynek hossza 14 perc. 1. A beszédkészség vizsga első része egy vizsgázó-vizsgáztató vizsga, ahol a vizsgázók egy témában kifejtik gondolataikat (monológok), majd a vizsgáztató irányító kérdéseivel kibővítik az adott témáról való beszélgetést (párbeszédek). 2. A második részben egy vizsgázó-vizsgázó típusú vizsga zajlik, ahol a vizsgázók hasonló tartalmú képekről beszélnek egymásnak (monológok), majd közösen oldanak meg feladatokat a képeik alapján (párbeszéd).

Letöltés

Mintafeladatsor

Íráskészség és írott szöveg értési feladatok

Megoldások

Íráskészség és írott szöveg értési feladatok

Mintafeladatsor

Beszédértési feladatok

Megoldások

Beszédértési feladatok

Mintafeladatsor

Beszédkészség feladatok

Témakörök

Az iXam nyelvvizsga rendszer értékelési kritériumai

Az objektív értékelésű feladatok mellett vannak a tanárok által értékelt teljesítmények: ilyenek az íráskészség és a beszédkészség értékelése. Ezekhez az értékelésekhez skálákat használunk.

A skálák úgynevezett technikai/performance skálák A, B, C és D értékekkel, amely értékekből A és B az adott szintnek való „jól megfelelést” illetve „megfelelést” jelölik, ugyanakkor a C és D pedig a „valamennyire való nem-megfelelést” illetve a „teljesen értékelhetetlen” teljesítményt jelölik.

A technikai skálák belső pontérték tartalma feladatonként és értékelési szempontok szerint is eltérő lehet, ezzel biztosítva az egyes értékelési szempontok készségen belüli súlyozását. Ezen túl ezek a skálák a pontosabb mérés miatt „nyújtottak”, azaz mind az íráskészség mérés, mind a beszédkészség mérés technikai pontjai a 0-60 pontskálán mozoghatnak.

A B1 szintű vizsga végleges, teljes vizsgapontszámának számítása a következő módon történik:

A vizsga végső pontszáma egy egész szám 0 és 120 között.

 1. Számítógépi ellenőrzéssel meghatározzuk az objektív értékelésű feladatok vizsgapontszámait (olvasáskészség 3 feladat, együtt max. 30 pont, második és harmadik beszédértés feladat, együtt max. 19,5 pont),
 2. Vizsgáztatói értékeléssel meghatározzuk az íráskészség összegzett technikai pontszámát, majd azt megfelezzük (az eredmény lehet egész szám vagy tört szám),
 3. Vizsgáztatói értékeléssel meghatározzuk az első beszédértési feladatra adható vizsgapontokat (max. 10,5 pont),
 4. Vizsgáztatói értékeléssel meghatározzuk a beszédkészség összegzett technikai pontszámát, majd azt megfelezzük (az eredmény lehet egész szám vagy tört szám).

A vizsga végső pontszámát az előző 1-4 pontban meghatározott pontok összegéből számítjuk.

Az iXam nyelvvizsga rendszer értékelési kritériumai

Az írás feladatok értékelése B1 szinten mindkét feladatra:

Értékelési szempontok

Technikai értékelési skála/ technikai pontszámok

Vizsga pontszáma

A 100%

B 60%

C
30%

D
 0%

Tartalom – feladatmegoldás

10

6

3

0

 

Szövegalkotás

5

3

1,5

0

Szókincs és kifejezésmód

10

6

3

0

Nyelvhasználat

5

3

1,5

0

A két feladatra együttesen max. adható technikai pontszám

2x30 pont

Maximálisan elérhető vizsga pontszám (techn. pontfelezéssel)

 

30 pont

A B1 szintű vizsga íráskészség részvizsgáján a megszerezhető max. technikai pontszám 60 pont. Az íráskészség max. vizsga pontszáma a technikai pontok megfelezésével 30 pont.

A beszédkészség értékelési kritériumai

A beszéd értékelése B1 szinten:

Part 1 és Part 2 külön-külön értékelendő

 

Technikai értékelési skála/ technikai pontszámok részenként

Vizsgapontszám

A 100%

B 60%

C 30%

D  0%

Általános nyelvi készségek – Repertoire

Általános nyelvi szint
Szókincs gazdagsága
Nyelvi funkciók és regiszter helyes használata

6

4

2

0

 

Nyelvtani pontosság

Mondattan és alaktan

6

4

2

0

Interakció

A beszéd folyamatossága
A szó átvétele és átadása

7

4

2

0

Feladatmegoldás

A feladat megoldásának/ a beszédszándék megvalósításának képessége/Koherencia és kohézió

7

4

2

0

Általános értés

A vizsgázó megérti a hozzá intézett beszédet, ha valamit nem ért, akkor próbálja tisztázni azt. A vizsgázó eléri, hogy vizsgáztatója és beszélgetőpartnere megértse őt.

2

1

0,5

0

Általános kiejtés és hanglejtés

A vizsgázó beszéde tisztán érthető, kiejtése és hanglejtése a standardot követi.

2

1

0,5

0

A két feladatra együttesen max. adható technikai pontszám

2x30 pont = 60 pont

Maximálisan elérhető vizsgapontszám (a kapott technikai pontok felezésével)

 

30 pont

A B1 szintű vizsga beszédkészség részvizsgáján a megszerezhető maximális technikai pontszám 60 pont. A beszédkészség maximális vizsgapontszáma a technikai pontok megfelezésével 30 pont.